S 3121300

ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 ที่ยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง กรมปศุสัตว์ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค การยกระดับห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการให้สามารถตรวจวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว จะส่งผลให้ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาหาร โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยกรมปศุสัตว์ได้ให้การส่งเสริม ผลักดัน และเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ตลอดกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเป็นหนึ่งปัจจัยหลักในการช่วยและสร้างความมั่นใจในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัย การเพิ่มเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจโรคติดเชื้อโควิด-19 ของผู้ประกอบการ เป็นการแก้ปัญหาที่ช่วยรองรับปริมาณตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการของภาครัฐที่มีจำนวนมาก ช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และลดค่าใช้จ่ายในส่งตัวอย่าง ทำให้โรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ยังคงมาตรฐานและดำเนินการได้ตามข้อกำหนดในการป้องกันและควบคุมโรค ภายใต้หลักการ “รู้โรคเร็ว จะควบคุมโรคได้เร็ว “ เพื่อผู้ประกอบการจะสามารถดึงผู้ติดเชื้อมารักษา สามารถคัดกรองโรคได้เร็ว โรคไม่กระจายระบาด ลดความสูญเสีย ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบการตรวจ หาเชื้อโควิดทางห้องปฏิบัติการ สามารถขอรับการทดสอบความชำนาญในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัส ในสถานประกอบการด้านสินค้าปศุสัตว์ต่อไป

นายโสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระบบการเฝ้าระวัง มากยิ่งขึ้น กรมปศุสัตว์จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร “ความรู้ด้านการตรวจหาเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) สำหรับห้องปฏิบัติการ” สำหรับผู้ประกอบการด้านสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก โดยวิทยากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับวิทยากรจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ โดยการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงงานหรือสถานประกอบการด้านสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ได้เตรียม ความพร้อมด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สามารถนำเทคนิคและวิธีการเก็บตัวอย่างสำหรับการตรวจเฝ้าระวังหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และสามารถนำหลักเกณฑ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการตรวจหาเชื้อไวรัสในสินค้าตลอดจนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ผลิต และรองรับการช่วยค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ใน สถานประกอบการ หากการตรวจวินิจฉัยหาผู้ป่วยรายใหม่ได้รวดเร็วจะส่งผลให้ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 3134

…………………………………………………………………..

ข่าวและข้อมูลโดย : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ (31 สิงหาคม 2564) ข่าวปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ