pic01

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี” โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ นายประสงค์ เรืองสวัสดิ์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ โดยครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินงานครั้งแรกของปีงบประมาณ 2565 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัสเริ่มคลี่คลาย กำหนดออกปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2564 โดยมีการออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ให้บริการด้านปศุสัตว์และด้านสัตว์เลี้ยง

โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2550 โดยจะมีการจัดกิจกรรมปีละ 4 ครั้ง การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ ที่อยู่ห่างไกลและขาดโอกาส เป็นการปฏิบัติงานโดยความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่เกษตรกรที่อยู่ห่างไกล มีการใช้เทคโนโลยีและวิชาการทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชนให้ได้ผลสำเร็จ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ ให้บริการผสมเทียม ให้คำปรึกษาแนะนำด้านปศุสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ กำจัดพยาธิภายในภายนอก เช่น เห็บ เหา หมัด การแจกยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ทั้งนี้ เพี่อมุ่งสร้างความกินดี อยู่ดีให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ที่สำคัญเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โดยกำหนดจุดให้บริการในวันที่ 15 บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ บ้านบึงเจริญ หมู่ที่ 9 และบ้านหาดทรายงามหมู่ที่ 8 การจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร “ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ให้มีศักยภาพ” ณ อาคาร ส.ป.ก. ประจำชุมชนที่ 6 และให้บริการด้านสัตว์เล็กในพื้นที่เทศบาลตำบลลานสักและตำบลระบำ และในวันที่ 16 บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ บ้านบึงแห้งและบ้านบุ่งกะเชอ จัดอบรมเสวนาความรู้เรื่องการจัดการด้านสุขภาพแพะแกะที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงแพะลานสักหมู่ 10 และให้บริการด้านสัตว์เล็กในพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามและตำบลน้ำรอบ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี โดยเฉพาะอำเภอลานสัก ที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์ และบรรเทาความทุกข์ร้อนของเกษตรกรและประชาชนเจ้าของสัตว์ การดำเนินการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี มีเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการไม่น้อยกว่า 200 ราย และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรไม่น้อยกว่า 400 ตัว โดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ประมาณ 120 คน โดยกิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ครั้งนี้ มีทั้งการบริการด้านปศุสัตว์ (โค กระบือ แพะ แกะ สุกร สัตว์ปีก) และการให้บริการด้านสัตว์เล็ก (สุนัขและแมว) ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้าน อายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ กำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างสำรวจสภาวะโรค ออกหน่วยบริการด้านสุขภาพสัตว์ การเสวนาความรู้การป้องกันโรคระบาดใน ปศุสัตว์ การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ แนะนำการเลี้ยงสัตว์ และบริการดูแลสุขภาพสัตว์ให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เป็นการลดการสูญเสียสัตว์เลี้ยง ของเกษตรกร ลดการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์ รวมทั้งช่วยพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรให้มีอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป

************************************************

ข้อมูล : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ ข่าวปศุสัตว์