pic06

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ตามที่ท่าน ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบสถานที่เก็บซากสัตว์ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศ ที่ไม่มีใบอนุญาต และให้บังคับใช้กฎหมายลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด ล่าสุดอาศัยอำนาจตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ได้ทำลายซากสุกรลักลอบนำเข้ากว่า 12 ตันที่จังหวัดสงขลา

กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็นและสถานที่เก็บซากสัตว์ในพื้นที่ต่างๆ อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยวันที่ 21 กันยายน 2565 กรมปศุสัตว์ โดยด่านกักกันสัตว์สงขลา ได้มีการรับมอบซากสัตว์ของกลาง ตามหนังสือด่านศุลกากรสงขลา เลขที่ กค 0502(32)/1842 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 เรื่อง ขอส่งมอบของกลางประเภทเนื้อสุกรแช่แข็ง เนื่องด้วย ด่านศุลกากรสงขลา ได้ดำเนินการจับกุมการลักลอบนำเข้าสินค้าซากสัตว์ประเภท เนื้อสุกรแช่แข็ง จำนวน 12,000 กิโลกรัม มีถิ่นกำเนิดต่างประเทศ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และได้มีการดำเนินการตามกฎหมายตามแฟ้มคดีด่านศุลกากรสงขลาที่ ศ.165/19.9.65 แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกรมปศุสัตว์กับกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีที่มีการจับกุมดำเนินคดีลักลอบนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2544 ด่านกักกันสัตว์สงขลา ในฐานะสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ได้ทำการตรวจสอบซากสัตว์ดังกล่าว พบว่าไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆ ที่รับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการนำเชื้อโรคระบาด จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 40(4) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการทำลายซากสัตว์ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการทำลายซากสัตว์ของกลางดังกล่าว โดยวิธีการฝังกลบ และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริเวณพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์จะดำเนินการตรวจสอบสถานที่เก็บซากสัตว์ ป้องกันการลักลอบนำเข้า และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแส โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือ www.dld.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

pic01.jpg pic02.jpg pic03.jpg

pic04.jpg pic05.jpg pic06.jpg

pic07.jpg pic08.jpg

ข้อมูล : คณะทำงานโฆษก กรมปศุสัตว์