25620930 1

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานและหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ สถานสงเคราะห์สัตว์มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางณัฐธยาน์ พลหาญ ทองลงยา ประธานมูลนิธิ ฯ ให้การต้อนรับ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัฒนะเชาว์ ผอ.กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและจิตอาสา เข้าร่วมพิธี ฯ มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง หรือ New Life For Animals Foundation ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่จำนวน 20 ไร่ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือโคและกระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ โดยให้ที่พักพิง ดูแลเลี้ยงดู และรักษาโรค แก่สัตว์เหล่านั้น เพื่อให้สัตว์เหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี กินอิ่ม นอนหลับ ไม่ต้องเจ็บป่วยหรือตายอย่างทรมาน นอกจากโคและกระบือแล้ว ยังมี สุนัขและแมวจรจัดอีกจำนวนหนึ่ง ที่มูลนิธิ ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ ปัจจุบันมูลนิธิ ฯ มีสัตว์ที่อยู่ในความดูแล คือ โค 210 ตัว กระบือ 55 ตัว สุนัข 160 ตัว แมว 50 ตัว ม้า 10 ตัว และสัตว์ปีก 30 ตัว อ่านรายละเอียด