16000

“ในหลวง -พระราชินี” ทรงพระราชทานพระราชานุญาต ให้กรมปศุสัตว์แจกจ่ายหญ้าแห้งอาหารสัตว์พระราชทานให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประสบภัยน้ำท่วมจาก "พายุฮีโกส"

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ในระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ได้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันจากพายุฮีโกส มีผลกระทบต่อประชาชนหลายพื้นที่ในจังหวัดน่าน โดยได้รับผลกระทบมากที่สุดในพื้นที่อำเภอเวียงสา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมปศุสัตว์ เชิญหญ้าแห้งอาหารสัตว์หญ้าแพงโกล่าอัดฟ่อน จำนวน 4,000 กิโลกรัม ไปมอบแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ “จึงได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน นายวรพล รุ่งสิทธิมงคล หัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่าน นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ และนายสงวน มีนิล ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา มอบให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน 372 ราย โค จำนวน 1,149 ตัว กระบือ จำนวน 150 ตัว แปลงหญ้า 728 ไร่ “ 

 

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา เป็นผู้รับมอบแทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสาได้ออกสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรภายหลังน้ำลดและจะนำหญ้าแห้งรวมถึงสิ่งของมามอบให้อีกครั้งในโอกาสต่อไป