883880

24 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา โดยนายอรรถพล แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดยะลา พร้อมนายประจักร์ แกล้วกล้า เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายวิชัย อาแวบือซา ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ร่วมบริการช่วยเหลือ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติอุทกภัย โดยมอบหญ้าพระราชทานและถุงยังชีพสำหรับสัตว์ โดยได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายงานโดยกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี...

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์