pic01

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า สืบเนื่องจากการเจรจาหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางที่ชัดเจนในการอนุญาตผู้ประกอบการไทยที่ปฏิบัติตามมาตรการระงับการส่งออกด้วยตนเอง (Self-ban) สามารถทำการส่งออกสินค้าไปจีนได้อีก ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมทำให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมการค้าและพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร ล่าสุดข่าวดีวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 กรมความปลอดภัยอาหารเพื่อการนำเข้าส่งออก สำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้มีหนังสือแจ้งประกาศอย่างเป็นทางการยกเลิกการระงับคุณสมบัติส่งออกจีนของบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทยเพิ่มอีกจำนวน 5 แห่ง จากการเชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน และมาตรการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค COVID-19 ในกระบวนผลิตสินค้าปศุสัตว์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ปัจจุบันมีโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทยสามารถส่งสินค้าไปจีนได้แล้วจำนวน 20 แห่ง

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ส่งผลให้หลายประเทศคู่ค้ามีมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อและเข้มงวดในการตรวจสอบนำเข้าสินค้ามากขึ้น ได้แจ้งให้โรงงานผู้ผลิตทำการประเมินตนเองถึงความเสี่ยงและระงับการส่งออกด้วยตนเอง ซึ่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 กรมปศุสัตว์ได้ทยอยแจ้งรายชื่อโรงงานระงับการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการชั่วคราว จำนวน 9 โรงงาน และได้ทำรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องและรับการตรวจประเมินจากหน่วยงาน GACC เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องและประสิทธิภาพในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งผลจากการที่ GACC ได้ตรวจประเมินรูปแบบออนไลน์พบและยืนยันได้ว่ากรมปศุสัตว์ หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบกำกับดูแลและทางโรงงานผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกของไทย ได้ดำเนินการสอดคล้องตามข้อบังคับที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนด มีการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมีมาตรการและดำเนินการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค COVID-19 ในตัวสินค้าปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ประกาศอย่างเป็นทางการยกเลิกการระงับคุณสมบัติส่งออกจีนของบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทย สามารถทำการส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ โดยประกาศยกเลิกการระงับมีผลสามารถส่งออกไปจีนได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 จำนวน 4 แห่ง และตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 จำนวน 5 แห่ง

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค COVID-19 ในสินค้าปศุสัตว์อย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดกระบวนการผลิต ขอให้มั่นใจได้ว่าการกำกับดูแลตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ได้ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดคู่ค้าและหลักมาตรฐานสากล สร้างความมั่นใจในการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยให้กับทั้งผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่ http://certify.dld.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

pic01.jpg pic02.jpg pic03.jpg

pic04.jpg pic05.jpg pic06.jpg

pic07.jpg pic08.jpg

ข้อมูล : คณะทำงานโฆษก กรมปศุสัตว์ ข่าวปศุสัตว์