25650729 1e

ปศุสัตว์ช่วยแบ่งเบาภาระเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาวะวิกฤติสงครามรัสเซีย-ยูเครน  - เรื่องเล่าข่าวเกษตร
https://www.agrinewsthai.com/domestic-animal/17660

ปศุสัตว์ ส่งเสริมเกษตรกรใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ ลดการนำเข้าในภาวะวิกฤตสงครามรัสเซีย-ยูเครน
https://siamrath.co.th/n/369247


กรมปศุสัตว์ แนะเกษตรกรปรับสูตรอาหารสัตว์ทดแทนนำเข้าช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน
https://www.ryt9.com/s/iq01/3342666


กรมปศุสัตว์ แนะเกษตรกรปรับสูตรอาหารสัตว์ทดแทนนำเข้าช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน
https://news.ch7.com/detail/585348


กรมปศุสัตว์ แนะเกษตรกรปรับสูตรอาหารสัตว์ทดแทนนำเข้าช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน
https://www.infoquest.co.th/2022/220812