001

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ก้าวหน้า สู่ทศวรรษที่ 9 กับการพัฒนาปศุสัตว์ไทย โดยมี นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์

กรมปศุสัตว์ มีภารกิจในการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ การควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ตลอดจนการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ ให้มีมาตรฐานสามารถผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยและเพียงพอกับการบริโภคและส่งออกเป็นรายได้เข้าประเทศ ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เช่น ปศุสัตว์ OK ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน ตลอดจนผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มมาตรฐาน

กรมปศุสัตว์จึงกำหนดจัดงาน “โครงการปศุสัตว์ก้าวหน้า สู่ทศวรรษที่ 9 กับการพัฒนาปศุสัตว์ไทย” โดยนำผลงานและความสำเร็จตามภารกิจ ตลอดจนระยะเวลา 80 ปี ของกรมปศุสัตว์ทุกมิติออกมาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ให้มากยิ่งขึ้น

โครงการปศุสัตว์ก้าวหน้า สู่ทศวรรษที่ 9 กับการพัฒนา ปศุสัตว์ไทย มีกิจกรรมการเสวนาระดมความคิดเห็นผลการดำเนินงานเรื่องสำคัญ ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด่นของกรมปศุสัตว์ ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น เวทีวิชาการปศุสัตว์ Livestock live Talk, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์แพะบางบัวทอง ผู้เปลี่ยนสิ่งที่สังคมรังเกียจ สู่ผลิตภัณฑ์ HI-end, นวัตกรรมกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นเครื่องมือปิดกั้นความล้มเหลวให้เกษตรกร : ชุมชนไทยพวน ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก, กิจกรรมการผลิตตัวอ่อน และการย้ายฝากตัวอ่อน การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการขยายพันธุ์สัตว์, กระบวนการสร้างมูลค่าสัตว์ปีกแบบครบวงจร, โครงการผลักดันให้เกษตรกรทุกรายผ่านการรับรอบมาตรฐานฟาร์ม 100 เปอร์เซ็นต์, กระบือ BCG economic model : ลุ่มน้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี, ความสำเร็จในการควบคุมและป้องกันโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่เขตติดต่อกับรอยป่า, แปลงใหญ่ ลุ่มน้ำปากพนัง, และการส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ในชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประชาชนผู้บริโภค ได้รับทราบผลงานความสำเร็จตลอดระยะเวลา 80 ปี ของกรมปศุสัตว์ในทุกมิติ ไปพัฒนาต่อยอดงานด้านปศุสัตว์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนธุรกิจปศุสัตว์ สำหรับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่ริเริ่มผลิตสินค้าปศุสัตว์รายใหม่ (Startup) นำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศและเป็นครัวของโลกอย่างแท้จริง

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg 012.jpg

013.jpg 014.jpg
ภาพ ศุภกาญจน์ สายทอง / ข่าว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / สลก. ข่าวปศุสัตว์