งานมหกรรมโคเนื้อและกระบือแห่งชาติครั้งที่ 24

2565 01 23 027


     นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิด “งานมหกรรมโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. โดยมีนายสุรพล ธัญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ปศุสัตว์จังหวัด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
   

     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ จังหวัดสกลนคร องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานมหกรรมโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จ.สกลนคร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการพัฒนาปศุสัตว์ เพื่อจัดประกวด แข่งขัน กระบือ โคเนื้อ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการ การป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ การพัฒนาเทคโนโลยี ด้านอาหารสัตว์ ด้านการผลิต การคัดเลือกกระบือ โคเนื้อที่มีลักษณะดี และการปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งนิทรรศการที่น่าสนใจ มากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ เช่น โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โครงการตามพระราชดำริฯ ต่างๆ อีกทั้งเทคโนโลยีการผลิตโค – กระบือ เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ โรคและวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ การตรวจสารเร่งเนื้อแดง รวมทั้ง การแสดงพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ การจัดทำแปลงสาธิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ แสดงผลงานและจำหน่ายผลิตผลของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายรายชนิดสัตว์ กรมปศุสัตว์ และสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากกรมปศุสัตว์

     งานมหกรรมโคเนื้อ โคขุน และกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อ.เมือง จ.สกลนคร มีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการประกวดกระบือ เพศผู้ เพศเมีย ประกวดโคเนื้อ เพศผู้ เพศเมีย ลูกผสม การจัดแสดงผลงานวิชาการ โชว์ กระบือแสนรู้ และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย

     กระบือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยในชนบทมาช้านาน แต่ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมในหลายๆด้าน ส่งผลกระทบต่อจำนวน กระบือ โคเนื้อ และผู้เลี้ยงลดลงอย่างมาก กรมปศุสัตว์เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตโคเนื้อ กระบือ เพื่อเร่งรัดการผลิตและมีมาตรการ เพื่อปกป้องพันธุ์ ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์ โดยดำเนินการกระตุ้นให้เกษตรกรหันกลับมาเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น

***************************************
ข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
ภาพ/ ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก.


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ