แผนปฏิบัติการตามโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนรอบพื้นที่พระตำหนักที่ประทับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (77/2557) 

กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนรอบพื้นที่พระตำหนักที่ประทับ สมเด็จพระบรม-โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 เพื่อป้องกันและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557 รวม 3 เขต ได้แก่ เขตดุสิต เขตทวีวัฒนา และเขตดอนเมือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

           

          นายสัตวแพทย์ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้รับพระมหา-กรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชานุญาต จัดทำโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนรอบพื้นที่พระตำหนักที่ประทับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 เพื่อป้องกันและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราช-สมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ  

         

           อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในเดือนกรกฎาคมถือเป็นเดือนของวันคล้ายวันประสูติของ     สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กรมปศุสัตว์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่าน และเพื่อให้สุนัขแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทั่วถึง ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ชุมชนรอบพื้นที่เขตพระราชฐาน รวมทั้งเป็นการควบคุมประชาชากรสุนัขแมวโดยวิธีการผ่าตัดทำหมัน หรือฉีดยาคุมกำเนิด  นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ จนสามารถป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและตนเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เป็นปัญหาสาธารณสุข คนและสัตว์ที่ติดโรคจะแสดงอาการของโรคนี้และจะเสียชีวิตทั้งหมด โดยในแต่ละปีพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกราว 55,000 คน ในปี 2553 ประเทศไทยพบผู้เสียชีวิต จำนวน 14 ราย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร มีผู้เสียชีวิต จำนวน 6 ราย เหตุผลสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ คือ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแมวซึ่งเป็นพาหะของโรคยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงจำนวนสุนัขแมวทั้งหมด อีกทั้งจำนวนสุนัขแมวในที่สาธารณะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเจ้าของสัตว์นำไปปล่อยในที่สาธารณะและเกิดการผสมพันธุ์กันจนเพิ่มจำนวนมากขึ้น  ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดจำนวนคนและสัตว์ที่ต้องเสียชีวิตด้วยโรคนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะชุมชนรอบพื้นที่พระตำหนักที่ประทับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กรมปศุสัตว์จึงจัดให้มีโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 3 เขต ได้แก่ ชุมชนรอบพื้นที่เขตพระราชฐานวังศุโขทัย เขตดุสิต ชุมชนรองพื้นที่เขตพระราชฐานวังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา และชุมชนรอบพื้นที่พระตำหนักที่ประทับหน่วยบินเดโชชัย 3 เขตดอนเมือง โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว และรักษา สัตว์ป่วย จากการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวจะทำให้สุนัขแมวได้รับวัคซีนครอบคลุมอย่างทั่วถึงประชากรสุนัขแมวได้รับการควบคุมโดยผ่าตัดทำหมัน ซึ่งเป็นการลดปัญหาการเพิ่มจำนวนสุนัขและแมวในที่สาธารณะ และยังปลูกฝังให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะลดความเสี่ยงของประชาชนจากการสัมผัสเชื้อจากสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้  ซึ่งโครงการนี้เคยได้รับพระราชานุญาตให้ดำเนินการแล้วในปี 2556 และได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี และต้องการให้ดำเนินการอีก เพราะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง 

             

          ส่วนแผนการปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนรอบพื้นที่ พระตำหนักที่ประทับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2  ของเดือนกรกฎาคม 2557  มีดังนี้ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 – ที่ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์ 3 บึง 2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 – ที่วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ แขวงออเงิน  เขตสายไหม กทม.

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 – ที่ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ ซอยทวีวัฒนา 25 แขวง/เขตทวีวัฒนา  กทม.

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 – ที่ชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 12 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 – ที่หมู่บ้านชัยพฤษ ถนนทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 – ที่หมู่บ้านพระปิ่น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 – ที่ชุมชนหมู่บ้านกอบแก้ว 1 ซอย 24 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ 

                                    เขตทวีวัฒนา กทม.

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 – ที่วัดน้อยนพคุณ (ภายในวัด) ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 – ที่สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

-----------------------------

ข้อมูล  :  สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร                                        ข่าว  :  เพ็ญศิริ  ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ