1514383

วันที่18 มกราคม 63 นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นวิทยากรอบรม กลุ่มเกษตรกรที่สนในการเลี้ยงแพะ งานเกษตรแห่งชาติ ในหัวข้อเรื่อง โรคและการรักษา ,GFM ,การทำฟาร์มปลอดโรค Brucella ระดับ A,B ซึ่งมีเกษตรกรที่มีความสนใจในการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก @ งานเกษตรแห่งชาติ มทส. จังหวัดนครราชสีมา

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา