25640130 1
อธิบดีกรมปศุสัตว์ให้สัมภาษณ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกของกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรายการเพื่อประชาชน สถานีโทรทัศน์ ททบ.5
ตอน เตือนภัยไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่  https://www.youtube.com/watch?v=DHJUY0ITmpg