25650127 1
กรมปศุสัตว์ขอให้ประชาชนผู้บริโภคมั่นใจว่า สินค้าปศุสัตว์ที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองนั้น มีมาตรฐานการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมแก่การบริโภค ปลอดจากสารตกค้าง ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 และที่สำคัญสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิต ดังนั้น ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ มั่นใจซื้อสินค้าปศุสัตว์ ให้สังเกตตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”  อ่านรายละเอียด