กลุ่มตรวจสอบภายใน ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1. ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระหว่าง วันที่ 3-21 สิงหาคม 2563
2. ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระหว่าง วันที่ 3-21 สิงหาคม 2563
3. แบบฟอร์มใบสมัครงาน

หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://audit.dld.go.th