info

ด้วยกรมปศุสัตว์ จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดกรมปศุสัตว์ ในปีงบประมาณ 2564

ซึ่งกำหนดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่  5 - 27 ตุลาคม 2563 และในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เป็นวันสุดท้ายในการรับชำระเงินทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์