การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560

ที่มาของข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์