หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Checklist)

ที่มาของข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์