award25640210

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับกรมปศุสัตว์ เพื่อแสดงว่า กรมปศุสัตว์ เป็นองค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ อันดับที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมภายในหน่วยงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) 

 

award25640210 b

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์