S 2908187

นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assesment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยในปีนี้ กรมปศุสัตว์ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ A ด้วยคะแนน 91.81 ถือว่าเป็นการได้รับคะแนนประเมินที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมิน ปี 2563 ได้คะแนน 83.9 อยู่ในระดับ B  ดีขึ้นถึง 7.91 คะแนน อีกทั้งรายตัวชี้วัดตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล และ การป้องกันการทุจริต ได้ 100% เต็ม ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล

S 2908188

S 2908189

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต่อไปว่า การประเมิน ITA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร โดยผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประเมินจำนวน 8,300 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานของรัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4,146 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 49.95 ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ซึ่งการประเมินมี 3 รูปแบบได้แก่

1. การตอบแบบประเมินของผู้มีส่วนได้เสียภายใน มี 5 ตัวชี้วัด

  • ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้ 90.41 %
  • ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้ 81.69%
  • ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้ 85.16%
  • ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้ 81.02 %
  • ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้ 81.69%

2. การตอบแบบประเมินของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก มี 3 ตัวชี้วัด

  • ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้ 89.74 %
  • ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้ 90.05%
  • ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้ 86.28 %

3. การตรวจแบบการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ มี 2 ตัวชี้วัด

  • ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้ 100%
  • ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้ 100 %

“กรมปศุสัตว์ต้องขอขอบคุณข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด ที่ช่วยกันทำให้กรมปศุสัตว์ได้การประเมิน ITA ในระดับคะแนนที่เพิ่มมากขึ้น โดยกรมปศุสัตว์จะมุ่งมั่นการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในภายในของกรมปศุสัตว์ให้เป็นไปตามกรอบการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ , แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของกรมปศุสัตว์ด้านการต่อต้านการทุจริต และที่สำคัญได้กำหนดให้เป็นนโยบายที่ทุกคนต้องถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งหรือรายงานต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ทันที เมื่อพบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบในราชการ” นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าว


ข้อมูล/ข่าว : ทีมโฆษกกรมปศุสัตว์(28 ส.ค 2564) ข่าวปศุสัตว์