1656408370178

โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

หลักการและเหตุผล

                        ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่ารัฐบาลกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  โดยมีขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึง วันที่       31 ธันวาคม 2565  และขอเชิญชวนหน่วยงานพิจารณาเสนอโครงการเพื่อร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ  กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา            12 สิงหาคม 2565  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์  โดยมีกิจกรรม       ไถ่ชีวิตโค-กระบือจำนวน 190 ตัว  เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริ  และกิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเป็นกรณีพิเศษ   

วัตถุประสงค์        1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส

                            มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

  1. 2. ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือให้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร

                            ตามพระราชดำริ

  1. 3. มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือ
    เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 

เป้าหมายการดำเนินงาน 1. สนับสนุนโค-กระบือให้แก่เกษตรกรตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

           จำนวน 190 ราย  โค-กระบือ จำนวน 190 ตัว

  1. 2. มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ

                                  เกษตรกรตามพระราชดำริ ไม่น้อยกว่า 9,000 ราย

พื้นที่ดำเนินการ       ส่วนกลางกรมปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด

ระยะเวลาดำเนินงาน  ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม  - วันที่ 31 ธันวาคม 2565

                           โดยจะจัดพิธี  (ส่วนกลาง) ช่วงเดือนสิงหาคม 2565

การสมทบทุน     โดยสามารถสมทบทุนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด ( มหาชน )

ชื่อบัญชีธนาคาร “ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

เลขบัญชี 030-6-01239-1 บัญชีกระแสรายวัน สาขาราชเทวี ( ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ )

เมื่อโอนเงินสมทบทุนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน

พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ มาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2653-4411  Facebook : โครงการธนาคารโค–กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

                                                                              *********************************

ข้อมูล/ข่าว : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ( ฝ่ายโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ )                    

เรียบเรียง  : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ