1656408370178

โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

หลักการและเหตุผล

                        ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่ารัฐบาลกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  โดยมีขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึง วันที่       31 ธันวาคม 2565  และขอเชิญชวนหน่วยงานพิจารณาเสนอโครงการเพื่อร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ  กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา            12 สิงหาคม 2565  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์  โดยมีกิจกรรม       ไถ่ชีวิตโค-กระบือจำนวน 190 ตัว  เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริ  และกิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเป็นกรณีพิเศษ   

วัตถุประสงค์        1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส

                            มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

  1. 2. ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือให้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร

                            ตามพระราชดำริ

  1. 3. มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือ
    เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 

เป้าหมายการดำเนินงาน 1. สนับสนุนโค-กระบือให้แก่เกษตรกรตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

           จำนวน 190 ราย  โค-กระบือ จำนวน 190 ตัว

  1. 2. มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ

                                  เกษตรกรตามพระราชดำริ ไม่น้อยกว่า 9,000 ราย

พื้นที่ดำเนินการ       ส่วนกลางกรมปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด

ระยะเวลาดำเนินงาน  ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม  - วันที่ 31 ธันวาคม 2565

                           โดยจะจัดพิธี  (ส่วนกลาง) ช่วงเดือนสิงหาคม 2565

การสมทบทุน     โดยสามารถสมทบทุนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด ( มหาชน )

ชื่อบัญชีธนาคาร “ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

เลขบัญชี 030-6-01239-1 บัญชีกระแสรายวัน สาขาราชเทวี ( ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ )

เมื่อโอนเงินสมทบทุนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน

พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ มาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2653-4411  Facebook : โครงการธนาคารโค–กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

                                                                              *********************************

ข้อมูล/ข่าว : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ( ฝ่ายโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ )                    

เรียบเรียง  : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม