25650810 15

ที่มาของข้อมูล : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 

สามารถดาวนโหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Nw33vdxlEZ9wcLubHpdat8SbjHNYaJ4C?usp=sharing