อ่านรายละเอียด

หมายเหตุ สามารถคลิกชมสื่อมัลติมีเดียภายใต้โครงการดังกล่าวได้ผ่าน  DLD Youtube Channel และคลิกที่เมนู PLAYLISTS หรือคลิกลิงค์
https://www.youtube.com/channel/UCRaw0woKFmHbUxJrVcRkL-A/playlists