สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จากเดิม เลขที่ 50 อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน กรุงเทพฯ 10200 เปลี่ยนเป็น  120 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2142 3901  โทรสาร 0 2143 7608  E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูล : กองกลาง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ