25630709 4

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการภาครัฐร่วมเอกชน เฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดในสุกร" ของจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ นายประพจน์ โชคพิชิตชัย นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อส่งออก ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม เจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์เชียงราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
     โครงการภาครัฐร่วมเอกชน เฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดในสุกร เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตสุกร เป็นโครงการที่ดีอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดเชียงราย ที่ร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และประชาชนทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ หากเกิดการระบาดของโรคในพื้นที่และเป็นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังป้องกันโรคได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งการเฝ้าระวังเชิงรุกและเชิงรับ มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Clinical practice guideline: CPG) การซักซ้อมแผนกับทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค การสร้างศูนย์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามแนวด่านชายแดนต่างๆ การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ และการตั้งศูนย์ปฎิบัติการ War room ในระดับพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที 
     โดยจังหวัดเชียงรายมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 236 ราย และกรมปศุสัตว์มีค่าชดเชยให้เกษตรกรจังหวัดเชียงรายในการทำลายซากสุกรเพื่อการเฝ้าระวังโรคจำนวน 236 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน 10.806 ล้านบาท และจังหวัดพะเยา 2.10 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 63) เกษตรกรทุกรายมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งผลสำเร็จที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่มีการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ แต่ประเทศไทยเอาอยู่ไม่มีการระบาดของโรคในประเทศไทย โดยสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินงานให้สำเร็จคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
     ณ เทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อ่านรายละเอียด

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ