25630709 4

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการภาครัฐร่วมเอกชน เฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดในสุกร" ของจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ นายประพจน์ โชคพิชิตชัย นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อส่งออก ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม เจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์เชียงราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
     โครงการภาครัฐร่วมเอกชน เฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดในสุกร เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตสุกร เป็นโครงการที่ดีอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดเชียงราย ที่ร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และประชาชนทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ หากเกิดการระบาดของโรคในพื้นที่และเป็นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังป้องกันโรคได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งการเฝ้าระวังเชิงรุกและเชิงรับ มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Clinical practice guideline: CPG) การซักซ้อมแผนกับทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค การสร้างศูนย์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามแนวด่านชายแดนต่างๆ การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ และการตั้งศูนย์ปฎิบัติการ War room ในระดับพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที 
     โดยจังหวัดเชียงรายมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 236 ราย และกรมปศุสัตว์มีค่าชดเชยให้เกษตรกรจังหวัดเชียงรายในการทำลายซากสุกรเพื่อการเฝ้าระวังโรคจำนวน 236 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน 10.806 ล้านบาท และจังหวัดพะเยา 2.10 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 63) เกษตรกรทุกรายมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งผลสำเร็จที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่มีการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ แต่ประเทศไทยเอาอยู่ไม่มีการระบาดของโรคในประเทศไทย โดยสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินงานให้สำเร็จคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
     ณ เทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อ่านรายละเอียด