2564 10 14a 001

กรมปศุสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในวัยเรียน ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาปรับปรุงโครงการรณรงค์บริโภคไข่ได้ในวัยเรียน ปี 2564 - 2565 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ในวัยเรียน ระหว่าง 22 องค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายร่วมกันและการบูรณาการในการดำเนินงานให้นักเรียนได้บริโภคไข่ไก่ผ่านอาหารมื้อกลางวันที่โรงเรียนตามมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนไทย รวมถึงร่วมร่วมมือกันรณรงค์สร้างความตระหนักและการรับรู้ถึงความสำคัญของการบริโภคไข่ไก่ตามคำแนะนำของกรมอนามัย ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กรอีกด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาให้มีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในโรงเรียนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 จนถึงสิ้นปี 2566 อ่านรายละเอียด