2564 12 01 001

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือกำหนดแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ครั้ง5/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตไข่ไก่ภายในประเทศและพิจารณากำหนดมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) โดยมีนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก นายมาโนช ชูทับทิม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ผู้แทนกองสารวัตรและกักกัน ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตไข่ไก่ ผู้แทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ผู้แทนผู้ค้าไข่ไก่ และผู้แทนผู้ประกอบการไก่ไข่พันธ์ุเข้าร่วม ซึ่งการประชุมดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่

ในที่ประชุมมีประเด็นหารือเรื่องแนวโน้มราคาไข่ไก่ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 และการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ปัจจุบัน โดยได้ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนกรงปลดไก่ไข่ตามอายุที่เหมาะสม และขอความร่วมมือผู้ผลิตไข่ไก่รายใหญ่พิจารณาผลักดันการส่งออกไข่ไก่ ในเดือนมกราคม 2565 เพื่อเป็นการรักษาระดับราคาไข่ไก่คละต่อฟองให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ไม่แบกรับภาระการขาดทุนจากต้นทุนค่าพันธุ์สัตว์และราคาอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น มากเกินไป และให้ผู้บริโภคทั่วไปบริโภคไข่ไก่ในราคาที่เหมาะสม

ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด /  ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ เผยแพร่ฯ สลก.

2564_12_01_001.jpg 2564_12_01_002.jpg 2564_12_01_003.jpg

2564_12_01_004.jpg 2564_12_01_005.jpg 2564_12_01_006.jpg

2564_12_01_007.jpg 2564_12_01_008.jpg 2564_12_01_009.jpg

2564_12_01_010.jpg 2564_12_01_011.jpg 2564_12_01_012.jpg

2564_12_01_013.jpg 2564_12_01_014.jpg 2564_12_01_015.jpg

2564_12_01_016.jpg 2564_12_01_017.jpg 2564_12_01_018.jpg