2565 04 08a 002การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ครั้งที่ 1/2565

 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ นายจาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ นางพัชรี ทองคำพูน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ประชุมร่วมกับอาจารย์คณะสัตวศาสตร์ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
 
           ในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินศักยภาพอาคารทดสอบคุณภาพวัคซีนของกรมปศุสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการทดสอบคุณภาพวัคซีนสำหรับสัตว์ที่มีระดับความรุนแรงของเชื้อโรคระดับ 3 และคณะทำงานโครงการทดสอบคุณภาพวัคซีนอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
ทั้งนี้เพื่อทราบความความก้าวหน้าโครงการทดสอบคุณภาพวัคซีนอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ผลการทดสอบประสิทธิภาพน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และรายงานผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพชุดตรวจ Lateral Flow Chromatography (Antigen Test kit, ATK) ในการคัดกรองเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
 
ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

2565_04_08a_001.jpg 2565_04_08a_002.jpg 2565_04_08a_004.jpg

2565_04_08a_005.jpg 2565_04_08a_006.jpg 2565_04_08a_007.jpg

2565_04_08a_008.jpg 2565_04_08a_009.jpg 2565_04_08a_010.jpg

2565_04_08a_011.jpg