20 04 65a 01
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์การผลิต และการตลาดสุกร ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) โดยมีนายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom cloud meeting) เพื่อทบทวนการพยากรณ์ผลผลิตสุกรขุน ปี 2565 โดยใช้ข้อมูลสำรวจแม่พันธุ์สุกรปี 2564 เป็นฐานพยากรณ์ และแผนการผลิตการตลาดสุกรปี 2565 คาดว่าจะผลิตสุกรขุน เป็น 19.22 ล้านตัว ประเมินว่า การส่งออกสุกรขุนสามารถส่งออกได้ร้อยละ 60 จากที่เคยส่งออกในปี 2564 ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ สลก.