S 2457972

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่าการประชุมติดตามและผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 วันนี้กรมปศุสัตว์พร้อมหน่วยงานเครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายกเทศบาลนครเกาะสมุย กรมควบคุมโรค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อในประเทศไทย (CDC Thailand) ท้องถิ่นจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) และองค์กรพิทักษ์สัตว์โลก (World animal Protection) เพื่อสนองงานตามนโยบายโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์ ร่วมทำพื้นที่นำร่องปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับภาคเครือข่าย ได้กำหนดนโยบายในการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์โดยเร็วที่สุด อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อการดำเนินงานตามมาตรการอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง พร้อมกับสร้างจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์แก่ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ร่วมกับกรมควบคุมโรค และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำคู่มือและหลักเกณฑ์ในการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้ในการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในระดับท้องถิ่น ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยได้มีการคัดเลือกพื้นที่ผลักดันนำร่องเพื่อประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 จำนวนทั้งสิ้น 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากทุกพื้นที่ปศุสัตว์เขต โดยมีพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องดังกล่าว และเพื่อให้การสร้างพื้นที่ปลอดโรค พิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การดำเนินงานของทุกภาคส่วนจึงควรที่จะต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น กระผมจึงคาดหวังว่า การประชุมในวันนี้จะสร้างความเข้าใจและส่งเสริมความร่วมมือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การผลักดันให้อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้บรรลุ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป

สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยพบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์อยู่ที่ร้อยละ 4.9 ในพื้นที่ 16 จังหวัด พบผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์รายวันเฉลี่ยอยู่ที่ 0.7 ตัวต่อวัน โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ยังไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล : คณะทำงานโฆษก


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ