31 05 65001

 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนฝ่ายไทย พร้อมด้วย นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจด้านวิชาการโคนมไทย-เดนมาร์ก เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจด้านวิชาการโคนมไทย-เดนมาร์ก ครั้งที่ 1 (The 1st meeting of Thai-Denmark Joint Dairy Working Group) กับ Mr. Troels Mandel Vensild ประธานฝ่ายเดนมาร์ก โดยมีการสรุปประเด็นการประชุม ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับภาพรวมระบบการผลิตน้ำนมโคของทั้งสองฝ่าย
2. พิจารณาแนวทางและกำหนดขอบข่ายความร่วมมือด้านโคนม ไทย – เดนมาร์ก โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันในการกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านโคนมระหว่างกันโดยเริ่มจาก 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) Feed technology and experience sharing , 2) Dairy farm management and technology extension such as automatic milking machine, and software and with application for farm management , และ 3) Information technology such as data collecting system and IOT in dairy system รวมทั้งได้กำหนดกิจกรรมแรกภายใต้ MoU เป็นการสัมมนาในรูปแบบ webinar ซึ่งคาดว่ามีกำหนดจัดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้มีการกำหนดคณะอนุกรรมการร่วมเพื่อพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านโคนมระหว่างกันต่อไป และให้นำเสนอความคืบหน้าในการประชุม JWG ครั้งถัดไป
3. กำหนดประชุม JWG ครั้งถัดไป โดยฝ่ายเดนมาร์กเป็นเจ้าภาพ ในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยที่ประชุมทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ดำเนินการจัดประชุมปีละครั้ง

และในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก H.E. Mr. Jon Thorgaard พร้อมภริยา Mrs. Camilla Thorgaard ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยมีนายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ
ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ สลก.

31_05_65001.jpg DSC_7616.jpg DSC_7617.jpg

DSC_7622.jpg DSC_7635.jpg DSC_7638.jpg

DSC_7640.jpg DSC_7641.jpg DSC_7642.jpg

DSC_7646.jpg DSC_7655.jpg DSC_7670.jpg

DSC_7675.jpg DSC_7680.jpg DSC_7685.jpg

DSC_7700.jpg DSC_7705.jpg DSC_7711.jpg

DSC_7713.jpg DSC_7720.jpg DSC_7743.jpg

DSC_7744.jpg DSC_7750.jpg DSC_7752.jpg

DSC_7755.jpg DSC_7757.jpg DSC_7758.jpg

DSC_7762.jpg DSC_7763.jpg DSC_7766.jpg

DSC_7770.jpg DSC_7774.jpg DSC_7776.jpg

DSC_7777.jpg DSC_7779.jpg DSC_7793.jpg

DSC_7794.jpg DSC_7795.jpg DSC_7796.jpg

DSC_7797.jpg DSC_7798.jpg DSC_7799.jpg

DSC_7800.jpg DSC_7804.jpg DSC_7805.jpg

DSC_7807.jpg DSC_7808.jpg DSC_7809.jpg

DSC_7811.jpg DSC_7813.jpg DSC_7820.jpg

DSC_7822.jpg DSC_7824.jpg DSC_7825.jpg

DSC_7829.jpg DSC_7832.jpg DSC_7836.jpg

DSC_7846.jpg DSC_7850.jpg DSC_7858.jpg

DSC_7860.jpg DSC_7861.jpg DSC_7863.jpg

DSC_7864.jpg DSC_7871.jpg DSC_7875.jpg

DSC_7905.jpg DSC_7919.jpg DSC_7937.jpg

DSC_7982.jpg DSC_7985.jpg DSC_8005.jpg

DSC_8028.jpg DSC_8032.jpg DSC_8042.jpg

DSC_8055.jpg DSC_8067.jpg DSC_8072.jpg

DSC_8081.jpg DSC_8083.jpg DSC_8088.jpg

DSC_8093.jpg DSC_8100.jpg DSC_8110.jpg

DSC_8118.jpg DSC_8134.jpg DSC_8165.jpg

DSC_8175.jpg DSC_8181.jpg DSC_8182.jpg

DSC_8185.jpg DSC_8192.jpg DSC_8198.jpg

DSC_8199.jpg DSC_8207.jpg DSC_8223.jpg

DSC_8244.jpg DSC_8246.jpg DSC_8247.jpg

DSC_8257.jpg DSC_8269.jpg DSC_8285.jpg

DSC_8291.jpg DSC_8310.jpg DSC_8327.jpg

DSC_8330.jpg DSC_8332.jpg DSC_8333.jpg

DSC_8335.jpg DSC_8338.jpg DSC_8340.jpg

DSC_8341.jpg DSC_8342.jpg DSC_8343.jpg

DSC_8344.jpg DSC_8345.jpg DSC_8347.jpg

DSC_8349.jpg DSC_8350.jpg DSC_8351.jpg

DSC_8364.jpg DSC_8369.jpg DSC_8382.jpg

DSC_8387.jpg DSC_8388.jpg DSC_8393.jpg

DSC_8394.jpg DSC_8395.jpg DSC_8408.jpg

DSC_8410.jpg DSC_8412.jpg DSC_8454.jpg

DSC_8469.jpg DSC_8488.jpg DSC_8494.jpg

DSC_8502.jpg DSC_8509.jpg DSC_8517.jpg

DSC_8520.jpg DSC_8529.jpg DSC_8530.jpg

DSC_8534.jpg DSC_8538.jpg DSC_8541.jpg

DSC_8542.jpg