2565 06 07b 0002 การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2565

 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA นำโดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ โดยมีนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ นายวรฉัตร วิรัชลาภ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้แทนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting)

ในการประชุมเพื่อทราบกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2566 -2570 และสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เพื่อระดมความคิดเห็น (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2566 -2570 เมื่อวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2565 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2566 -2570 ที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 1 และจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2) เพื่อระดมความคิดเห็นปรับปรุง (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2566 – 2570 ในระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ชลบุรี
ซึ่งจะมีคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการปศุสัตว์สู่การปฏิบัติ ผู้แทนกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ผู้แทนจากงานด้านต่างๆที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำรายละเอียดกลยุทธ์ มาตรการ แนวทาง รวมถึงตัวชี้วัด ในแต่ละหัวข้อยุทธศาสตร์

ณ ห้องพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ