2565 06 29c 001การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ครั้งที่ 3/2565


วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้แทนสำนัก/กอง ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Video Confernce ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 6 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อทราบ
- แผนการดำเนินงานที่กองทุนฯ FTA อนุมัติเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563
- สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
- สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการฯ FTA เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565
- รับทราบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดตาก ไม่ประสงค์ขอกู้เงินเพิ่ม จำนวน 3,000,000 บาท

นอกจากนี้เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแผนการดำนินงานของโครงการฯ FTA และข้อสังเกตในการใช้จ่ายเงินยืมปลอดดอกเบี้ยของเครือข่ายที่ไม่เป็นไปตามที่กองทุน FTA อนุมัติ

2565_06_29c_001.jpg 2565_06_29c_002.jpg 2565_06_29c_003.jpg

2565_06_29c_004.jpg 2565_06_29c_005.jpg 2565_06_29c_006.jpg

2565_06_29c_007.jpg 2565_06_29c_008.jpg 2565_06_29c_009.jpg

2565_06_29c_010.jpg 2565_06_29c_011.jpg 2565_06_29c_012.jpg

2565_06_29c_013.jpg 2565_06_29c_014.jpg 2565_06_29c_015.jpg

2565_06_29c_016.jpg

ภาพ/ข่าว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์