29 06 65 001

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา9.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานตรวจติดตามงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขต7โดยมีนายผดุงศักดิ์ แดงด้อมยุทธ์รักษาการปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ,น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม,นางเย็นจิต ทองยงค์ ผอ.กองคลัง,ผู้แทนกกจ,และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามเจ้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าการลงพื้นตรวจติดตามงานด้านปศุสัตว์ในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ดำเนินงานด้านปศุสัตว์ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ตั้งไว้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรในพื้นที่เป็นสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเกิดการพัฒนางานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะยังพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านปศุสัตว์)
ตำบลท้ายหาดกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ตำบลท้ายหาดพร้อมมอบรางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดและระดับเขต7
ปี2565อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามและมอบรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับที่ 3โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ปี 2565ในการเพิ่มจำนวนไก่ไข่ เพื่อเพิ่มผลผลิตไข่ไก่ให้เพียงพอต่อการบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้ ประกอบกับลดต้นทุนด้านอาหาร โดยเพาะแหนแดง และใช้วัตถุดิบอาหารที่มีในท้องถิ่น นำมาเลี้ยงไก่ไข่ ให้ผลผลิตไข่ดีเป็นที่น่าพอใจ เกษตรกรมีความพึงพอใจ พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำการป้องกันโรคสัตว์ปีก และส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ ในพื้นที่ด้วย
นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมฟาร์มผึ้งอินทรีย์"ไทยริชชี่บีฟาร์ม"ของนายสาธิต เอี่ยมแสงสินเลขที่53หมู่7ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามโดยอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่ากรมปศุสัตว์เน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเลี้ยงผึ้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศไทยสามารถส่งเสริมและพัฒนาการผลิตได้อีก หลายเท่าตัว เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งบริโภคภายในประเทศและการ ส่งออกท่ีสร้างรายได้และเป็นประโยชน์อย่างมากมายกรมปศุสัตว์มีแนวทางที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสินค้าแมลงเศรษฐกิจให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งผลให้เกิดความมั่นคงกับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าแมลงเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงให้เกษตรกรได้ตรวจสอบการเลี้ยงผึ้งของตนเองว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักมาตรฐานฟาร์ม ผึ้งตามที่กรมปศุสัตว์ได้จัดทำแนวทางการตรวจสอบตามคําแนะนําปฏิบัติตามข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับฟาร์มผึ้งเพื่อให้เกษตรกรทราบปัญหาในแต่ละประเด็นที่ต้องปฏิบัติสามารถจะปรับปรุงให้กับการเลี้ยงผึ้งของตนเองให้ถูกต้อง ซึ่งจะทําให้ผลผลิตผึ้งที่ได้รับมีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต่อไป
ณ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ