29 06 65 001

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา9.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานตรวจติดตามงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขต7โดยมีนายผดุงศักดิ์ แดงด้อมยุทธ์รักษาการปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ,น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม,นางเย็นจิต ทองยงค์ ผอ.กองคลัง,ผู้แทนกกจ,และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามเจ้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าการลงพื้นตรวจติดตามงานด้านปศุสัตว์ในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ดำเนินงานด้านปศุสัตว์ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ตั้งไว้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรในพื้นที่เป็นสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเกิดการพัฒนางานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะยังพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านปศุสัตว์)
ตำบลท้ายหาดกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ตำบลท้ายหาดพร้อมมอบรางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดและระดับเขต7
ปี2565อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามและมอบรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับที่ 3โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ปี 2565ในการเพิ่มจำนวนไก่ไข่ เพื่อเพิ่มผลผลิตไข่ไก่ให้เพียงพอต่อการบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้ ประกอบกับลดต้นทุนด้านอาหาร โดยเพาะแหนแดง และใช้วัตถุดิบอาหารที่มีในท้องถิ่น นำมาเลี้ยงไก่ไข่ ให้ผลผลิตไข่ดีเป็นที่น่าพอใจ เกษตรกรมีความพึงพอใจ พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำการป้องกันโรคสัตว์ปีก และส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ ในพื้นที่ด้วย
นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมฟาร์มผึ้งอินทรีย์"ไทยริชชี่บีฟาร์ม"ของนายสาธิต เอี่ยมแสงสินเลขที่53หมู่7ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามโดยอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่ากรมปศุสัตว์เน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเลี้ยงผึ้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศไทยสามารถส่งเสริมและพัฒนาการผลิตได้อีก หลายเท่าตัว เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งบริโภคภายในประเทศและการ ส่งออกท่ีสร้างรายได้และเป็นประโยชน์อย่างมากมายกรมปศุสัตว์มีแนวทางที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสินค้าแมลงเศรษฐกิจให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งผลให้เกิดความมั่นคงกับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าแมลงเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงให้เกษตรกรได้ตรวจสอบการเลี้ยงผึ้งของตนเองว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักมาตรฐานฟาร์ม ผึ้งตามที่กรมปศุสัตว์ได้จัดทำแนวทางการตรวจสอบตามคําแนะนําปฏิบัติตามข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับฟาร์มผึ้งเพื่อให้เกษตรกรทราบปัญหาในแต่ละประเด็นที่ต้องปฏิบัติสามารถจะปรับปรุงให้กับการเลี้ยงผึ้งของตนเองให้ถูกต้อง ซึ่งจะทําให้ผลผลิตผึ้งที่ได้รับมีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต่อไป
ณ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

29_06_65_001.jpg DSC_1668.jpg DSC_1669.jpg

DSC_1671.jpg DSC_1674.jpg DSC_1676.jpg

DSC_1684.jpg DSC_1688.jpg DSC_1689.jpg

DSC_1692.jpg DSC_1704.jpg DSC_1708.jpg

DSC_1715.jpg DSC_1718.jpg DSC_1721.jpg

DSC_1726.jpg DSC_1728.jpg DSC_1729.jpg

DSC_1733.jpg DSC_1734.jpg DSC_1736.jpg

DSC_1741.jpg DSC_1742.jpg DSC_1750.jpg

DSC_1754.jpg DSC_1756.jpg DSC_1761.jpg

DSC_1762.jpg DSC_1764.jpg DSC_1767.jpg

DSC_1775.jpg DSC_1776.jpg DSC_1781.jpg

DSC_1788.jpg DSC_1792.jpg DSC_1803.jpg

DSC_1811.jpg DSC_1814.jpg DSC_1823.jpg

DSC_1835.jpg DSC_1855.jpg DSC_1869.jpg

DSC_1874.jpg DSC_1892.jpg DSC_1903.jpg

DSC_1905.jpg DSC_1941.jpg DSC_1945.jpg

IMG_4900.jpg IMG_5096.jpg