18 07 65m 02

มาเลเซียเข้าตรวจประเมินโรงงานผลิตภัณฑ์นมและโรงฆ่าสัตว์ปีกส่งออกของไทย

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Dr. Syarifah Syazana Binti Syed Ahmad กรมบริการสัตวแพทย์มาเลเซีย (Department of Veterinary Services : DVS) พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินโรงงานผลิตภัณฑ์นมและโรงฆ่าสัตว์ปีกส่งออกของไทย โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน กรป. สพส. สสช. กสก. และ HALAL ประจำประเทศไทย เข้าร่วม ซึ่งการมาครั้งนี้เป็นการมาตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ปีก และโรงผลิตภัณฑ์นม ระหว่างวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2565 เพื่อรับรองขึ้นทะเบียนที่จะส่งไปมาเลเซีย ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์
18_07_65m_01.jpg 18_07_65m_02.jpg 18_07_65m_03.jpg

18_07_65m_04.jpg 18_07_65m_05.jpg 18_07_65m_06.jpg

18_07_65m_07.jpg 18_07_65m_08.jpg 18_07_65m_09.jpg

18_07_65m_10.jpg 18_07_65m_11.jpg 18_07_65m_12.jpg

18_07_65m_13.jpg 18_07_65m_14.jpg 18_07_65m_15.jpg

18_07_65m_16.jpg 18_07_65m_17.jpg 18_07_65m_18.jpg

18_07_65m_19.jpg 18_07_65m_20.jpg 18_07_65m_21.jpg

18_07_65m_22.jpg 18_07_65m_23.jpg 18_07_65m_24.jpg

18_07_65m_25.jpg 18_07_65m_26.jpg 18_07_65m_27.jpg

18_07_65m_28.jpg 18_07_65m_29.jpg 18_07_65m_30.jpg

18_07_65m_31.jpg 18_07_65m_32.jpg 18_07_65m_33.jpg

18_07_65m_34.jpg 18_07_65m_35.jpg 18_07_65m_36.jpg

18_07_65m_37.jpg 18_07_65m_38.jpg 18_07_65m_39.jpg

18_07_65m_40.jpg 18_07_65m_41.jpg 18_07_65m_42.jpg

18_07_65m_43.jpg 18_07_65m_44.jpg 18_07_65m_45.jpg

18_07_65m_46.jpg