DSC 5134

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจพร้อมตรวจติดตามงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม ผู้แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ติดตามเข้าร่วมการประชุม โดยมีนายสัตวแพทย์สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์ศราวุธ เขียวศรี ผู้แทนปศุสัตว์เขต 5 กล่าวรายงาน ปศุสัตว์จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมประชุม


อธิบดีกรมปศุสัตว์เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้
1) นโยบายด้านสุขภาพสัตว์ เน้นเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันโรคที่สำคัญเช่น การควบคุมและป้องกันโรค เข้มงวดในการกักสัตว์และเคลื่อนย้าย เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โรคไข้หวัดนก (AI) การควบคุมโรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง อาทิเช่นโรคลัมปีสกิน โรคปากและเท้าเปื่อย/โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย เป็นต้น โดยทุกโรคเน้นเชิงรุก สอบสวนโรค คุมสถานการณ์และการระบาดให้รวดเร็ว ตามหลัก "รู้เร็ว สงบเร็ว" และการสร้างเครือข่ายปฏิบัติงานในพื้นที่
2) นโยบายด้านการผลิตสัตว์ มีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และปรับใช้ตามสภาพพื้นที่ เน้นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตามศักยภาพในพื้นที่ การผลิตพันธุ์สัตว์ การผลิตอาหารสัตว์
3) นโยบายด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โครงการปศุสัตว์ OKอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและความปลอดภัยอาหาร เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค เกษตรกรมั่นคง ภาคเกษตรมั่งคั่ง และทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาหารที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค กำชับให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคส่งเสริมและขยายผลในด้านการพัฒนาภารกิจด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง
4) นโยบายด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ การลดต้นทุนการผลิตปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าการเกษตร โครงการแปลงใหญ่ และโครงการพระราชดำริ
5) การจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์และการช่วยเหลือภัยพิบัติให้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือให้ทันถ่วงที่รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติน้อยที่สุด
6) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายสินค้าปศุสัตว์เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาปศุสัตว์ของเกษตรกรในเกิดการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับและเพื่อให้การ ขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านการปศุสัตว์ของประเทศสามารถดำเนินการได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิด ประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด
อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านการปฏิบัติงาน เน้นเชิงรุก ยึดสุจริตและโปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลด้านงบประมาณให้ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และด้านบุคลากร ให้พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพของตนเองเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและประเทศชาติต่อไป และที่สำคัญที่สุดขอให้ทุกคนรู้รักสามัคคี ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมรับฟังปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อนำปัญหาดังกล่าวไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงชี้แนะหลักการในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรและสำเร็จตามเป้าหมายการดำเนินงานต่อไป
อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะยังได้ลงพื้นที่ดูงานที่เลิศสิริฟาร์มแพะจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อตรวจเยี่ยมฟาร์มแพะเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ พร้อมให้คำแนะนำการทำวัคซีน การควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์มีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะ ซึ่งเป็นทางเลือกอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะใช้พื้นที่เลี้ยงไม่มากก็สามารถเลี้ยงแพะได้ เนื่องจากสามารถปล่อยให้หากินพืชอาหารในธรรมชาติทั้งไม้พุ่ม กระถิน และหญ้าได้
การเลี้ยงแพะกำลังได้รับการสนใจเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากการปลูกพืชแล้ว การเลี้ยงสัตว์ยังเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้งเป็นรายได้หลักและรายได้เสริม ปัจจุบันประเทศไทยนอกจากจะเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคภายในประเทศแล้วยังสามารถส่งเป็นสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยแพะถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กรมปศุสัตว์ได้ทำการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเลี้ยงเช่นเดียวกับสัตว์อื่น การผลิตแพะยังสามารถขยายตัวได้อีกมากเพราะนอกจากจะเลี้ยงแพะเพื่อการบริโภคภายในประเทศแล้ว ยังมีแนวโน้มที่สามารถจะส่งแพะไปจำหน่ายยังประเทศข้างเคียงได้อีกด้วย
นอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบปัจจัยการผลิตอาทิเช่น หญ้าแพงโกลาแห้งเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการสำรองเสบียงอาหารสัตว์ไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินรวมถึงวิตามิน แร่ธาตุ และยาถ่ายพยาธิเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ของสัตว์ ต่อไป
ณ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์
DSC_4702.jpg DSC_4712.jpg DSC_4720.jpg

DSC_4726.jpg DSC_4743.jpg DSC_4744.jpg

DSC_4751.jpg DSC_4756.jpg DSC_4760.jpg

DSC_4768.jpg DSC_4774.jpg DSC_4778.jpg

DSC_4779.jpg DSC_4782.jpg DSC_4785.jpg

DSC_4789.jpg DSC_4797.jpg DSC_4801.jpg

DSC_4803.jpg DSC_4806.jpg DSC_4807.jpg

DSC_4808.jpg DSC_4810.jpg DSC_4817.jpg

DSC_4819.jpg DSC_4822.jpg DSC_4826.jpg

DSC_4827_182052.jpg DSC_4829.jpg DSC_4830.jpg

DSC_4831.jpg DSC_4832.jpg DSC_4833.jpg

DSC_4837.jpg DSC_4838.jpg DSC_4840.jpg

DSC_4847.jpg DSC_4848.jpg DSC_4850.jpg

DSC_4852.jpg DSC_4853.jpg DSC_4855.jpg

DSC_4871.jpg DSC_4873.jpg DSC_4877.jpg

DSC_4880.jpg DSC_4882.jpg DSC_4887.jpg

DSC_4888.jpg DSC_4898.jpg DSC_4904.jpg

DSC_4907.jpg DSC_4908.jpg DSC_4909.jpg

DSC_4910.jpg DSC_4911.jpg DSC_4912.jpg

DSC_4913.jpg DSC_4914.jpg DSC_4915.jpg

DSC_4917.jpg DSC_4918.jpg DSC_4919.jpg

DSC_4925.jpg DSC_4926.jpg DSC_4942.jpg

DSC_4949.jpg DSC_5014.jpg DSC_5018.jpg

DSC_5021.jpg DSC_5023.jpg DSC_5025.jpg

DSC_5027.jpg DSC_5028.jpg DSC_5029.jpg

DSC_5030.jpg DSC_5040.jpg DSC_5049.jpg

DSC_5053.jpg DSC_5054.jpg DSC_5060.jpg

DSC_5061.jpg DSC_5078.jpg DSC_5084.jpg

DSC_5085.jpg DSC_5087.jpg DSC_5088.jpg

DSC_5096.jpg DSC_5103.jpg DSC_5111.jpg

DSC_5113.jpg DSC_5126.jpg DSC_5134.jpg

DSC_5136.jpg DSC_5139.jpg DSC_5155.jpg

DSC_5158.jpg DSC_5163.jpg DSC_5178.jpg

DSC_5180.jpg DSC_5188.jpg DSC_5193.jpg

DSC_5194.jpg DSC_5196.jpg DSC_5208.jpg

DSC_5210.jpg DSC_5213.jpg DSC_5226.jpg

DSC_5228.jpg DSC_5230.jpg DSC_5237.jpg

DSC_5240.jpg DSC_5280.jpg IMG_6320.jpg