DSC 6069 2

กรมปศุสัตว์สนองงานตามพระราชดำริ โครงการสัตวแพทย์พระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา จังหวัดนครพนม เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการ ๔๗๒ ราย และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ๒,๓๒๕ ตัว

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา จังหวัดนครพนม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายชาธิป รุจนเสรี) คณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีกำหนดดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๔ วัน เป้าหมายในการออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอธาตุพนม อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า และอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการ ๔๗๒ ราย และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ๒,๓๒๕ ตัว บูรณาการผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๑๙๙ คน กำหนดดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๔ วัน

กิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การกำจัดพยาธิภายใน – ภายนอก การเก็บตัวอย่าง สำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหา ด้านปศุสัตว์ การให้ความรู้ แนะนำการเลี้ยง และการดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะแก่เกษตรกร เป็นต้น ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้ได้มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง

         เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง ทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมความเป็นอยู่ของราษฎร จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามถวายงานตามรับสั่ง เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ แก่เกษตรกร ทรงแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกษตรกรไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง รวมทั้งทรงพระราชทานแนวคิดใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งหมดเป็นพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงน้ำพระราชหทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา ทรงห่วงใยและปรารถนาดีต่อพสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานที่สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ที่อยู่ห่างไกล และขาดโอกาส กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สมาคมด้านสัตวแพทย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานขึ้นมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน 

ที่มา : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

ภาพ ธงชัย สาลี สลก

DSC_6017.jpg DSC_6020.jpg DSC_6029.jpg

DSC_6030.jpg DSC_6031.jpg DSC_6035.jpg

DSC_6040.jpg DSC_6044.jpg DSC_6045.jpg

DSC_6055.jpg DSC_6060.jpg DSC_6062.jpg

DSC_6069_2.jpg DSC_6071.jpg DSC_6078.jpg

DSC_6096.jpg DSC_6107.jpg DSC_6111.jpg

DSC_6116.jpg DSC_6133.jpg DSC_6151.jpg

DSC_6152.jpg DSC_6156.jpg DSC_6159.jpg

DSC_6166.jpg DSC_6172.jpg DSC_6173.jpg

DSC_6180.jpg DSC_6182.jpg DSC_6185.jpg

DSC_6188.jpg DSC_6196.jpg DSC_6197.jpg

DSC_6198.jpg DSC_6200.jpg DSC_6210.jpg

DSC_6216.jpg DSC_6218.jpg DSC_6220.jpg

DSC_6222.jpg DSC_6235.jpg DSC_6237.jpg

DSC_6241.jpg DSC_6246.jpg DSC_6253.jpg

DSC_6263.jpg DSC_6265.jpg DSC_6268.jpg

DSC_6271.jpg DSC_6277.jpg DSC_6292.jpg

DSC_6302.jpg DSC_6308.jpg DSC_6311.jpg

DSC_6312.jpg DSC_6329.jpg DSC_6334.jpg

DSC_6337.jpg DSC_6342.jpg DSC_6346.jpg

DSC_6354.jpg DSC_6361.jpg DSC_6362.jpg

DSC_6363.jpg DSC_6378.jpg DSC_6380.jpg

DSC_6381.jpg DSC_6382.jpg DSC_6383.jpg

DSC_6384.jpg DSC_6385.jpg DSC_6389.jpg

DSC_6396.jpg DSC_6399.jpg DSC_6402.jpg

DSC_6404.jpg DSC_6406.jpg DSC_6416.jpg

DSC_6418.jpg DSC_6419.jpg DSC_6420.jpg

DSC_6432.jpg DSC_6439.jpg DSC_6458.jpg

DSC_6464.jpg DSC_6470.jpg DSC_6482.jpg

DSC_6494.jpg DSC_6511.jpg DSC_6517.jpg

DSC_6528.jpg DSC_6531.jpg DSC_6535.jpg

IMG_6416.jpg IMG_6417.jpg IMG_6418.jpg