DSC 1001
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์เน้นส่งเสริมและพัฒนาการด้านปศุสัตว์ อย่างยั่งยืน
วันที่ 13 ส.ค. 2565 เวลา 14.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เยี่ยมชมฟาร์มแพะลุ่มน้ำปากพนัง ของนายศักรินทร์ สมัยสง พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดี นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 และคณะผู้บริหารผู้ติดตามในครั้งนี้
นายศักรินทร์ สมัยสง เจ้าของฟาร์ม "พรประคองฟาร์ม" หรือ PK Farm เป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน มีแพะเนื้อจำนวนมาก รองลงมาคือ แกะ โค ไก่พื้นเมือง ห่านและม้า เป็นเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer ด้านเลี้ยงแพะแกะในสวนปาล์มน้ำมัน ด้วยผลงานที่โดดเด่นได้รับการคัดเลือกจากกรมปศุสัตว์ให้เป็น “เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ อาชีพเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 ผลงานและความสำเร็จของงานท้ังปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานและ ความยั่งยืนในอาชีพระยะเวลาการเลี้ยงแพะของ นายศักรินทร์ สมัยสง เริ่มต้น โดยการศึกษาหาดูงานโครงการหลวงฯ ฟาร์มต้นแบบ เข้ารับการ ฝึกอบรมและรับฟังคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาประยุกต์ใช้ ภายในฟาร์มของตนเองจนประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบด้านการเลี้ยงแพะให้เกษตรกรรายย่อยโดยการจัดการฟาร์ม ดังนี้ด้านพันธุ์และการผลิตสายพันธุ์แพะ ปัจจุบันเน้นการพัฒนา สายพันธ์ุผลิตเนื้อเป็นหลัก และผสมด้วยสายพันธ์ุผลิตนมด้านการจัดการพืชอาหารสัตว์ มีระบบการจัดการแปลงพืช อาหารสัตว์และการจัดการอาหารข้น โดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น บริหารจัดการงานด้านตลาดในฟาร์มเครือข่ายสมาชิก และแนวทางในการทำตลาดแพะจังหวัดนครศรีธรรมราชด้านบริหารจัดการเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายแพะ ชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนครศรีธรรมราช ความสำเร็จการเลี้ยงแพะและสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ
ด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบนอำเภอทุ่งสง เพื่อติดตามงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ตรวจวินิจฉัย วิเคราะห์ ทดสอบและชันสูตรโรคสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบรวมถึงตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และมาตรฐานสุขภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์เป็นต้น
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาหาร โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยกรมปศุสัตว์ได้ให้การส่งเสริม ผลักดัน และเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ตลอดกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเป็นหนึ่งปัจจัยหลักในการช่วยและสร้างความมั่นใจในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัยทำให้โรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ยังคงมาตรฐานและดำเนินการได้ตามข้อกำหนดในการป้องกันและควบคุมโรค ภายใต้หลักการ “รู้โรคเร็ว จะควบคุมโรคได้เร็ว
นอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้กล่าวขอบคุณทีมงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบนเป็นอย่างมากที่ปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างดียิ่งในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์และที่สำคัญไปกว่านี้คือศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ภาคใต้ตอนบนแห่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานในอาชีพข้าราชการของท่านและในวันนี้ได้มีโอกาสมีตรวจเยี่ยมในวันนี้ทำให้ระลึกถึงตอนเข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการการใหม่ๆรู้สึกผูกพันและประทับใจมากๆที่ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศเดิมๆเมื่อ30ปีกว่าปีที่ผ่านมาโดยอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวขอน้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก้ข้าราชการในวันนี้ว่าเมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจ ทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมี ความเอาใจใส่ มีความขยันและซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น
ณ พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต8 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ ธงชัย สาลี สลก/ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ