DSC 0001
อธิบดีกรมปศุสัตว์ลุยงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าแจกเสบียง-หญ้าอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรพร้อมสานต่องานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่14สิงหาคม2565เวลา10.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจติดตามงานในพื้นที่ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมแจกเสบียง-หญ้าอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรมนพื้นที่แนะสานต่องานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
กรมปศุสัตว์ได้เห็นถึงความสำคัญและมีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านต่างๆเป็นอย่างยิ่งจึงได้มีนโยบายจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้คณะกรรมการคลังเสบียงสัตว์ ได้ตั้งใจบริหารจัดการเสบียงสัตว์ในคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติแล้ว จำนวน 670 แห่งทั่วประเทศ และในปรงบประมาณ พ.ศ. 2565นี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราชได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้พิจารณาร่วมกันว่า พื้นที่บ้านบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งให้มีคลังเสบียงสัตว์ เพื่อสำรองเสบียงสัตว์สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ลุ่มทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมช้ำซากในฤดูน้ำหลากมานานหลายปี สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่มากถึง75ครัวเรือน ซึ่งมีโค - กระบือที่ได้รับผลกระทบจำนวน 315 ตัวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกรมปศุสัตว์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุงได้สนับสนุนเสบียงสัตว์ หญ้าแพงโกล่าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 5,000 กิโลกรัมเพื่อสนับสนุนให้กับคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลบางจาและอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์จำนวน 30 ชุด นอกจากนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช ได้จัดเตรียมแปลงผลิตท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการฟื้นฟูแปลงหญ้าอาหารสัตว์ในพื้นที่หลังจากน้ำลด และเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีในพื้นที่ต่อไป
นอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะยังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง เพื่อสนับสนุนพันธุ์สัตว์(พันธุ์ไก่ไข่)พระราชทานแก่โรงเรียน และเกษตรกร
อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว่ากรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ได้อย่างยั่งยืนและสานต่อโครงการพระราชดำริ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและพื้นที่ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนั้น ๆกรมปศุสัตว์จะมุ่งสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน กรมปศุสัตว์จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ ต่อไป
ณ พื้นที่ปศุสัตว์เขต8 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ ธงชัย สาลี สลก/ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ