15 09 65 02
กรมปศุสัตว์พิจารณาเลื่อนตำแหน่งประเภทอำนวยการปี 64,65
วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และที่ นร 1006/ว 9  ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมชี้แจงผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
ภาพ/ข่าว กองการเจ้าหน้าที่
15_09_65_01.jpg 15_09_65_02.jpg 15_09_65_03.jpg

15_09_65_04.jpg 15_09_65_05.jpg 15_09_65_06.jpg

15_09_65_07.jpg 15_09_65_08.jpg 15_09_65_09.jpg

15_09_65_10.jpg 15_09_65_11.jpg 15_09_65_12.jpg

15_09_65_13.jpg 15_09_65_14.jpg 15_09_65_15.jpg