16 09 65 01
กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ มกอช ระดมความเห็นทุกภาคส่วนต่อร่างมาตรฐานศูนย์รวบรวมไข่
วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (ทบทวน) ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
โดยนางสาวยุพา เหล่าจินดาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักกำหนดมาตรฐาน กล่าวเปิดการสัมมนาฯ โดยมีผู้เข้าร่วม on site 40 คน และผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ แบบออนไลน์ประมาณ 180 ท่าน ซึ่งวิทยากรในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์เอกชัย ก่อเกียรติสกุลชัย ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นายสัตวแพทย์กิตติ ทรัพย์ชูกุล ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายชัยพร สีถัน ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่    นายจิรศักดิ์ เดชอายุมนตรี ผู้แทนสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ นางสาวณฐภัทร บุญเกิดทรัพย์สิน ผู้แทนผู้ประกอบการรวบรวมไข่ไก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (มกษ. 6910-2555) แล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 
ปัจจุบันศูนย์รวบรวมไข่ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์มีจำนวน 217 แห่ง มีศูนย์รวบรวมไข่ที่ได้รับการรับรอง GMP จำนวน 53 แห่ง อย่างไรก็ตามกรมปศุสัตว์พิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการทบทวนปรับปรุงเนื้อหาในมาตรฐาน โดยขอให้มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านสุขลักษณะที่เฉพาะ เช่น ประเด็นการแยกพื้นที่และผู้ปฏิบัติงานในส่วนก่อนคัดคุณภาพและส่วนที่ผ่านการคัดคุณภาพแล้ว เพื่อลดการปนเปื้อนข้าม อีกทั้งแนวทางการปฏิบัติหรือควบคุมคุณภาพไข่ในกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตไข่ที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค มกอช. จึงมีการพิจารณาทบทวนมาตรฐานโดยคณะกรรมการวิชาการฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหามาแล้ว 2 ครั้ง และในวันนี้เพื่อเป็นการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กว้างขวางมากขึ้น
การสัมมนาระดมความเห็นฯ ในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (ทบทวน) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และนำข้อคิดเห็นมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ร่างมาตรฐานฯ ฉบับนี้ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ อยู่ในแนวทางที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศเป็นมาตรฐานของประเทศต่อไป
ภาพ ธงชัย สาลี สลก.

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ