2

วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2565 กรมปศุสัตว์ โดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จัดการประชุมสัมมนา “บทบาทและความสำคัญการปรับปรุงพันธุ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือไทย – FAO (Country Programming Framework: CPF)” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

  1. สร้างความตระหนักรู้ในทิศทางการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โคนมของประเทศให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยง การผลิต และการปรับปรุงพันธุ์โคนมของประเทศ และ
  2. ระดมความคิดเห็นจากผู้ร่วมประชุมสัมมนา ในการระบุปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และความต้องการในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โคนมของประเทศ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา รวม 56 คน จากหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ (สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ และกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา เกษตรกร สมาคมผู้เลี้ยงโคนม และสหกรณ์โคนม และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (FAO expert, Prof.Dr.Yutaka Masuda) และในประเทศ (กรมปศุสัตว์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ผู้แทนภาคเกษตรกร และสหกรณ์โคนม) ร่วมบรรยายเกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีจีโนมมาร่วมใช้ในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โคนมของประเทศ และจัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็น ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการประชุมสัมมนาจะเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางในการปรับปรุงพันธุ์โคนมของประเทศโดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มผลกำไรในการเลี้ยงและการผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูล/ภาพ : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ