14 03 66a 02
กรมปศุสัตว์ร่วมประชุมการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยในปี พ.ศ. 2566
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ในปี พ.ศ. 2566 โดยมีพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองราชเลขาธิการพระราชวัง (5) ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายอำนวยการกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เป็นประธานการประชุม ฯ เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เกิด การประสานสอดคล้อง และมีแนวทางการปฏิบัติ ด้านองค์ความรู้ตามหลักวิชาการ ในการพัฒนาคัดเลือกสายพันธุ์กระบือไทยที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ให้คงอยู่ในกระบวนการผลิตกระบือไทยอย่างยั่งยืน และมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและครอบครัว สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต พร้อมกับอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ กระบือไทยให้มีคุณภาพ ผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ในปี พ.ศ. 2565 ในส่วนของกรมปศุสัตว์ มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 26 กลุ่ม เกษตรกร จำนวน 1,261 ราย กระบือ จำนวน 3,604 ตัว ดำเนินการผสมเทียมแม่พันธุ์กระบือที่สมบูรณ์ และมีความพร้อม โดยน้ำเชื้อพ่อพันธุ์กระบือชั้นดี ของกรมปศุสัตว์และจากภาคเอกชนที่สนับสนุนจำนวน 500 ตัว อีกทั้งยังให้การสนับสนุนกระบือพ่อพันธุ์เพื่อใช้ในการคุมฝูงกระบือแก่กลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาในการจับสัด ปัจจุบันมีลูกกระบือ จำนวน 217 ตัว เป็นเพศผู้ 108 ตัว เพศเมีย 109 ตัว กระบือกำลังตั้งท้อง จำนวน 357 ตัว  
 กรมปศุสัตว์ยังให้บริการตรวจการตั้งท้องของกระบือ ทำวัคซีนป้องกันโรคระบาดตำมโปรแกรมวัคซีนประจำปี และถ่ายยพยาธิกระบือ จัดทำบัตรประจำตัวสัตว์ของกระบือเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงกระบือ สนับสนุนเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน และป้องกันกำจัดโรคสนับสนุนเมล็ดและท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การนำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ทั้งสิ้น 6,018,700 กิโลกรัม เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 41,883 ราย ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสัตว์ จำนวน 235,914 ตัว นอกจากนี้ ได้ดำเนินการดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดในพื้นที่ และมีแผนการดำเนินงานในการให้การรับรองการขึ้นทะเบียนพันธุ์กระบือปลักไทย เป็นหลักฐานยืนยันเพื่อการทรงสิทธิ์ในพันธุ์กระบือปลักไทย โดยบันทึกข้อมูลลักษณะ ประจำพันธุ์ อัตลักษณ์รูปร่างลักษณะภายนอกเฉพาะตัวต่างๆไว้ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกันว่า ประเทศไทยเป็นผู้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์กระบือปลักไทยขึ้นตามหลักมาตรฐาน หลักวิชาการและวิทยาศาสตร์  และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พันธุ์กระบือปลักไทย ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงลักษณะอัตลักษณ์ รูปร่างลักษณะ ภายนอกที่ถูกต้องของกระบือปลักไทย และจะจัดให้มีการประกวดกระบือปลักไทยชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นในปี พ.ศ.2567 ที่ จ.นครราชสีมา

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ