S 14254164

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้ปีงบประมาณ 2564 เป็นปีแห่งการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ขณะนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี และมหาสารคามได้เปิดการอบรมเพิ่มเติม ดังนี้

📌ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ
  2. นมแพะสร้างอาชีพ
  3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านสู่มาตรฐานสากล (สุกร)

📄 สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ Page Facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปทุมธานี https://www.facebook.com/PRDC2017/

📌ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

  1. การแปรรูปอาหารอีสานจากเนื้อโค
  2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่งวง

📄 สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ Page Facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มหาสารคาม https://www.facebook.com/144326322437683/posts/1544775205726114/?extid=0&d=n

🎯เป้าหมายหลัก คือ เกษตรกร, กลุ่มเกษตรกร, ผู้ประกอบการด้านแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ ที่จะนำความรู้จากการอบรมไปสร้างอาชีพหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่เป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครได้ด้วย

ที่มาของข้อมูล :  กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์