25630317 5

วันที่ 17 มี.ค. 63 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน ประชุมทางไกลผ่านระบบ GIN Conference เพื่อชี้แจงแผนงาน ติดตาม และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานด้านสุขภาพสัตว์ ได้แก่ สรุปรายงานสัตว์ปีกป่วย ตาย หรือสงสัย และรายงานการเกิดโรค ความก้าวหน้าระบบรายงานโรคและแนวทางการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร การทําสัญญาจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตว์แพทย์ - E-smart plus การรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมรับสถาณการณ์ของโรค COVID-19 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด