25590630 1นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ Dr. Botlhe Michael Modisane , President of the OIE World Assembly of Delegates ร่วมแถลงข่าว สรุปผลการประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทางสัตวแพทย์   ในประเด็น ความก้าวหน้าของการศึกษาด้านสัตวแพทย์ในระดับโลก  สถาบันการศึกษาทางสัตวแพทย์จะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างไร  จึงจะสามารถผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีขีดความสามารถตามที่กำหนด รวมถึงหลักสูตรหลักที่ใช้ในการศึกษาสัตวแพทย์ การพัฒนาทักษะอื่นที่จำเป็น เช่น การเป็นผู้นำ การสื่อสาร เศรษฐศาสตร์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต และหลักปฏิบัติที่ดีในการเรียนการสอนในยุคข้อมูลข่าวสาร วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องสาธร  โรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียด