25600706 1

นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมประสานความร่วมมือการทำงานด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายสัตวแพทย์ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักอนุรักษ์ วิจัย และการศึกษา องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุม

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม